Промяна на валутата: BGN EUR

Промяна на езика: Bulgarian (BG) English (US)
   

Условия за ползване

1. Приложение

 Този уебсайт (наричан по-нататък Уебсайт) е създаден от Про Kрас Сервиз ЕООД и нейните поделения (наричани по-нататък собсвеник). Моля чувствайте се поканени да го разгледате. Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони. Тази страница съдържа и допълнителна юридическа информация по въпроса. С посещаването и/или използването на Уебсайта вие се съгласявате да спазвате тези Общи условия за използване. Моля прочетете внимателно Общите условия за използване. Личните данни, които е възможно да предоставите през Уебсайта, ще бъдат обработвани в съответствие с нашата  Декларация за поверителност .

2. Ограничения

Уебсайтът съдържа много елементи, които са защитени от европейските и международните закони за авторски права и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки на прокрас, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на уебсайта:


-Нито една част от този Уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин освен до степен, необходима за ефикасни справки в Уебсайта по интернет и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането на която и да е част от Уебсайта или от друг уебсайт е изрично забранено.


-Търговските марки и наименования, марките на услуги и логотипите на прокрас, използвани в Уебсайта, не могат да бъдат показвани или използвани по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на прокрас.


-прокрас ви разрешава да използвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за ваши собствени персонални цели ─ при положение, че спазвате всички бележки за авторски права и други бележки за собственост ─ и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.


-Създаването на хипервръзки към Уебсайта е разрешено по принцип, при положение, че те са към главната страница . Създаването на т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Уебсайта е забранено, освен ако компанията прокрас не е дала съгласието си за това.


-Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.


-Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.

3. Търговски марки

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху представената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта под фалшиво име или чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаващ поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законите на някоя страна, е забранено.

5. Хипервръзки

Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към други уебсайтове, които са външни спрямо домейна. Към тези хипервръзки могат да се прилагат условия за отклонение от правилата, както е посочено в тези страници. Всички връзки към уебсайтове на трети страни са поставени единствено за ваше удобство и вие ги използвате на ваша собствена отговорност. Прокрас не носи отговорност за съдържанието на страниците, до което е получен достъп по този начин.

6. Отговорност

 Нито прокрас нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на прокрас.

Прокрас няма да носи отговорност за никакви повреди на вашето компютърно оборудване или за заразяването му с вируси в следствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използване на Съдържанието му.

Нищо в тези Общи условия на използване не изключва и не ограничава отговорностите на прокрас, които не могат да бъдат изключени или ограничени според някой от действащите закони.

7. Гаранции

 Вие използвате и разглеждате този сайт на ваша собствена отговорност. Освен ако изрично не е указано, всичко в този Уебсайт се предлага на база „във вида, в който е” и „доколкото е налично”.

Прокрас изрично отказва гаранции от всякакъв вид , преки или косвени, включително, но без да са ограничени до косвени гаранции за задоволително качество, пригодност за определена цел, или ненарушаване на правата на интелектуална собственост до максималната позволена от закона степен (Освен ако изрично не е указано).

Ние сме положили много грижи при създаването на Съдържанието и точността на информацията, показана на Уебсайта. Въпреки това прокрас не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта, ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки; от използването на Уебсайта.

Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по ваше собствено усмотрение и на ваша отговорност.

8. Лична отговорност

Вие носите отговорност за съдържанието на файла със споделените ви снимки, поставен в сървъра на прокрас, както и за всеки друг материал, разпространяван чрез Уебсайта или услугите. Вие поемате всички отговорности, произтичащи от вашето използване на Уебсайта или услугите. Вие поемате задължението да компенсирате прокрас и всички дъщерни компании на прокрас за понесени загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо прокрас или неговите дъщерни компании във връзка с вашето използване на Уебсайта или услугите.

9. Потребител и парола

Когато предоставяте информация при използване или поискване на потребителско име и парола, вие давате съгласието си да осигурявате вярна, точна, актуална и пълна информация съгласно изискванията на регистрационния/те формуляр/и, предоставени от прокрас чрез Уебсайта или по друг начин. Ако предоставената от вас информация е невярна, неточна, остаряла или непълна, прокрас може да прекрати окончателно или временно достъпа ви до съответния раздел на Уебсайта.

Потребителското име и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни през Уебсайта, са конфиденциални и не трябва да бъдат разкривани или споделяни с трети страни, нито използвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълната отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на вашето име и парола.

Вие потвърждавате, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представлява вашето разрешение за вход. Вие сте наясно, че ще носите отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име и парола. Следователно трябва да имате предвид, че трябва да вземете подходящи мерки за защита, които да осигурят разкриването на получените от вас потребителско име и парола само на упълномощените лица.

Вие давате съгласието си:

-да уведомите незабавно прокрас за всяко неразрешено използване на потребителското ви име или парола, както и за всеки пробив в сигурността и.

-задължително да прекратявате регистрацията с потребителското си име в края на всяка сесия.

10. Общи сведения

Прокрас може по всяко време да извършва поправки или да актуализира тези Общи условия за използване. Вие сте задължени да спазвате всички подобни поправки и следователно трябва да посещавате периодично тази страница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.

Електроинструменти от ПроКрас Сервиз ЕООД

Условия за ползване магазин сервиз ремонт електроинструменти в ПроКрас Сервиз ЕООД:

Сподели

 


Мобилен сайт